Beleidsplan 2023 – 2025

Algemene gegevens

Statutaire naam:                                      Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis

Doelgroep:                                                Jongvolwassen met een meervoudige beperking in

                                                                    Zorgcategorie Wlz 4 t/m 8

Opgericht:                                                 9 december 2022

KvK:                                                             88454398

RSIN:                                                           864632630

IBAN:                                                          NL41 RABO 0343 9530 72

ANBI:

Adres:                                                          H.P. van de Poellaan 41, 2375 XD Rijpwetering

Telefoon:                                                     06-10474959

Email:                                                           info@gwoononbeperktthuis.nl

Website:                                                      www.gwoononbeperktthuis.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat nu uit de initiatiefnemers van dit ouderinitiatief. Na realisatie van de woning zal het bestuur (gedeeltelijk) vervangen worden door bestuursleden die geen kind in het huis hebben wonen.

Voorzitter:              Richard Hogenboom

Penningmeester:   Tom Hillebrand

Secretaris:               Anne van Zwieten – van Geest

Inleiding

Als ouder van een kind dat 24-uurs zorg nodig heeft, weet je dat er een moment komt dat je je kind niet langer thuis kunt verzorgen.

Je kind, dat qua zorg volledig afhankelijk is, in vertrouwen loslaten is een heel proces. De wetenschap dat je kind gehoord, gezien en begrepen wordt is daarbij van wezenlijk belang.

Ons ouderinitiatief is erop gericht als ouder betrokken te blijven en inspraak te houden in het leven van je kind, ook als het niet meer thuis woont. Een levensbestendige en beschermde plek, ook als je er als ouder zelf niet meer bent. Ook onze kinderen hebben net als ieder ander mens recht op een plek in de samenleving. Een fijn thuis.

Doelstelling

Het initiatief betreft een woonplek waar een heterogene groep van achttien jongvolwassenen met uiteenlopende beperkingen, een plek krijgen die voelt als thuis. Op de locatie wordt dagbesteding geboden conform de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Het wordt een multifunctioneel project waar wonen, begeleiding, verzorging, behandeling en sociaal maatschappelijk meedoen op een duurzame wijze bij elkaar komen. Daarbij is aansluiting bij de gemeenschap; betrokken netwerk van bedrijven, vrijwilligers, publieke en semipublieke organisaties ook één van de doelen.

Achtergrond project en visie

Onze visie is dat mensen met (ernstige) beperkingen, evenals elk ander mens, recht hebben op een plek in de samenleving. In de zorg voor mensen met een beperkingen wordt helaas nog te veel gedacht in denken in doelgroep in plaats van in denken vanuit individu. Ook mensen met beperkingen hebben unieke verlangens en wensen zoals een ieder die heeft. Juist de persoonlijke voorkeuren en wensen leiden tot een gevoel van welzijn. Welzijn is meer dan (goed) verzorgd te worden. Wat wij voor ogen hebben is een woonplek met dagactiviteiten waarbij de bewoners werkelijk gezien worden en er ruimte is voor persoonlijke voorkeuren. Een andere reden voor ons initiatief is dat de reguliere zorginstellingen erg groot van opzet zijn. Mensen met beperkingen leven in ‘dorpen’ apart van de gemeenschap, waar wij graag willen dat ze onderdeel van uitmaken. Wij zoeken dan ook een locatie binnen een dorpskern nabij winkels en horeca.

Visie op de zorg

Wij willen graag samenwerken met een zorgaanbieder met een actieve houding, waarbij gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. De zorgaanbieder verricht niet alleen zorgtaken maar stimuleert de bewoners om mee te doen in het dagelijks leven. Gedacht kan worden aan helpen koken, huishoudelijke taken, verbouwen van groente, helpen met boodschappen doen ed.

De zorgaanbieder zorgt voor omstandigheden waarin mensen kunnen aangeven wat zij willen. Zij beslissen niet vóór cliënten, maar met hen. Zij leren een cliënt kennen om antwoord te kunnen geven op zijn of haar vraag. Samen met de cliënt bepalen zij wát ze gaan doen en hoe zij het gaan doen.  Hierin maken ze gebruik van de Triple C methode. Deze  methodiek staat voor: coach, client,  competentie. Triple C gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met de omstandigheden waarin zij leven.

Verbinding tussen de bewoners is belangrijk. Waar mogelijk zal samenwerken en gezamenlijk ervaringen opdoen worden gestimuleerd, zoals wandelen, muziek maken en gezamenlijke uitjes.

Het uitgangspunt voor de inkoop van de zorg zal zijn 5 begeleiders op 18 bewoners, wat inhoudt dat er 2 begeleiders zijn bij iedere groep van 9 bewoners. Een derde begeleider is dan achterwacht en zal bij beide groepen ingezet kunnen worden.

Dagactiviteiten/werk in en met de gemeenschap

Vanwege het feit dat de doelgroep ZZP (zorgzwaartepakket) indicaties hebben  4 t/m 8, zal werken in loondienst voor de bewoners niet binnen de verwachting liggen. Daarom zal de stichting inzetten op het creëren van eigen werkzaamheden. Echter, doel is wel dat er iets geleerd wordt conform belangstelling en mogelijkheden van de bewoners. Zij zullen dit werk samen met hun begeleiders verrichten. En al doet een begeleider 90 % en de bewoner 10 %: samen behalen zij het resultaat! Deze aanpak stelt de bewoners in staat zich te ontwikkelen en een succeservaring te hebben. Het doel is werkruimten te realiseren, waar de omgeving bij wordt betrokken. Hoe we hier invulling aan kunnen geven zullen we nog moeten onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat onze faciliteiten ook worden opengesteld voor anderen binnen de gemeenschap.

Financiën

Dagelijkse kosten

Zorg, begeleiding en dagbesteding worden gefinancierd uit de zorgindicaties van de bewoners: een Wlz vanuit Rijksoverheid.

Bewoners betalen huur vanuit hun Wajong-uitkering. Uitgangspunt is onder de huurgrens te blijven.

Kosten bouw, inrichting en inboedel

Wij zullen investeerders, fondsen, giften en acties nodig hebben om ons plan te realiseren.

Zolang de locatie nog niet bekend is (op dit moment de grootste uitdaging) is nog niet bekend of we voor de bouw gaan samenwerken met een woningbouwvereniging of met een vastgoedinvesteerder of anderszins. Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis zal het pand  gaan huren van ofwel woningbouwvereniging danwel vastgoedinvesteerder. De bewoners huren hun studio van Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis.

Het bestuur van de stichting zal de werkzaamheden onbezoldigd doen. Een uitzondering in de zin van een onkostenvergoeding daargelaten.

Beheer

Het vermogen van Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis wordt beheerd door de Penningmeester. Bij de Rabobank heeft de stichting een betaal en een spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen.

Het vermogen van Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis wordt uitsluitend gebruikt voor de explotatie van een woonplek voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking. En dient als buffer voor tegenvallende kosten/inkomsten.

Activiteiten om onze doelstellingen te realiseren

Vanaf medio 2022 is ons project van start gegaan. We hebben een naam bedacht en een stichting opgericht en die ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een website gemaakt.

Het bestuur van de stichting heeft diverse gesprekken gevoerd met de Gemeente Kaag en Braassem, als ook met woningbouwvereniging MeerWonen in Roelofarendsveen. Daarin hebben we ons projectplan toegelicht, dit kan rekenen op sympathie van beiden.

Daarnaast hebben we diverse locaties bezocht waar het huis mogelijk zou kunnen komen.

Planning 2023-24

  • De verschillende fracties binnen de gemeente afzonderlijk benaderen over ons project
  • In gesprek blijven met de gemeente Kaag en Braassem, waarbij we een contactpersoon hebben toegewezen gekregen
  • Netwerken binnen de ondernemersvereniging van Kaag en Braassem
  • Ons project onder de aandacht brengen van lokale media
  • Aanvraag ANBI status
  • Zorgaanbieders contacten om ons project voor te leggen en gezamenlijk het plan verder uitwerken.
  • Na de vervolg gesprekken bij gemeente en woningbouw en de eerste gesprekken samen met de zorgaanbieders in het eerste kwartaal van 2023, zullen we ons project wereldkundig maken zodat we toekomstige bewoners aan ons project kunnen verbinden.
  • Actief zoeken naar geschikte locaties